Facebook reviews: 4,8 op 5

Conditions générales de vente

Cette page n'a pas été traduit. Nos excuses!

Le Début is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen met als ondernemingsnummer: 0536.698.624.

Al onze contactgegevens.

U hebt 14 dagen bedenktijd om uw artikel om te ruilen of te retourneren !

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Algemeen

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en Le Début bvba. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website www.ledebut.be veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Le Début behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en energie gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich toch ergens een fout bevinden op onze website dan kan Le Début voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is.

Koopovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Le Début onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Le Début passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Le Début gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Le Début in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld.

Klachtenprocedure

Klachten kan U ons steeds laten geworden via telefoon of e-mail via de contactgegevens op onze contact pagina.

Verzendingskosten

De verzendingskosten worden bepaald aan de hand van het bedrag van uw bestelling en de bestemming. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging.

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 2 tot 5 werkdagen. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Le Début kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Indien gewenst kunt u een tweede aanbieding van uw pakje vragen.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Le Début de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Le Début als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de verpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om -zonder opgave van reden- de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 kalenderdagen na levering van het product schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.

Het artikel dient na melding binnen 5 werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op kosten van de klant (of binnen België op kosten van Le Début mits inhouding van 5€ op de terugbetaling). Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. De aangemelde retourzending mag ook worden afgegeven in de winkel (Boomstraat 77, 2880 Bornem). 

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs mits eventueel aftrek van verzendingskosten zoals hier boven uitgelegd. 

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Le Début of de leverancier van het artikel.

Betaling

Le Début heeft ervoor gekozen om uw online betaling te laten gebeuren via payment provider Ogone, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online. Kijk gerust eens op www.ogone.be voor meer informatie.

Eigendomsrecht

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Le Début en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting in verband met de uitvoering van de overeenkomsten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

Auteursrechten

De compilatie van alle inhoud op deze website is het exclusieve bezit van Le Début en beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Verder is alle inhoud op deze website, zoals tekst, grafiek, logo’s, pictogrammen, beelden, merknamen het bezit van Le Début of haar leveranciers en beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Privacy

Le Début zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door Le Début om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

Le Début respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Le Début ter consultatie, wijziging of verwijdering. Op uw verzoek zal Le Début uw klantgegevens uit de database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings-)verplichtingen. Indien gewenst kunt u on-line uw gegevens wijzigen. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Le Début heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Le Début maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Le Début houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Voor meer details, zie ook ons privacy statement. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Contactez Nous
  • Boomstraat 77, 2880 Bornem, België
  • Tel:+32468204567
  • Email: info@ledebut.be
Newsletter